logotyp

Programová nabídka

Jaro už je tu

Poznat základní znaky a rozdíly mezi městem a vesnicí, zapamatovat si hlavní město republiky, město či vesnici, kde dítě žije, procvičování geometrických tvarů za pomoci modelů, obrázků domů, rozlišování velikostí (domy:malý-větší-největší, velký-menší-nejmenší), prostorová orientace (pojmy nad, za, před), kreslení, malování domů, lepení domečků z krabiček, upevňování správné techniky stříhání (vystřihování detailů k domu)

Poznání města Kladna, ve kterém dítě žije (navštěvuje MŠ) – významné budovy, náměstí, sportovní areály, procházka městem, návštěva Sletiště, práce s básní Jen si děti všimněte (pochopit obsah, zapamatování), kreslení - radnice

Umět pojmenovat části bytu a nábytek obecně, umět popsat svůj byt, dům a pokoj, nakreslit a vymodelovat jednoduché části nábytku, přiřazování prvků 1-5 (1-10)

Poznat planetu Zemi, pochopit, že je součástí Sluneční soustavy, vědět o existenci dalších planet, chápat důležitost ochrany planety – šetření vodou, elektřinou, třídění odpadu, kresbou, malbou vystihnout Zemi, chůze a běh v kruhu, udržení kruhu

Poznat dopravní prostředky, umět rozlišit, co jezdí, létá, plave, znát některé dopravní značky, funkci semaforu, podporovat snahu o gramatickou správnost vyjadřování, poučení o bezpečném chování na silnici, chodníku, procvičení geometrických tvarů (dopravní značky) a barev (dopravní prostředky, značky), zvládat pokyny na umísťování předmětů podle zadání učitelky – pojmy vpředu-vzadu, nahoře-dole, blíž než-dál než, četbou pohádek a povídek o dopr.prostředcích (E.Petiška – Pohádkový dědeček)podpořit zájem o knihy, zvládnout vyprávění krátkého textu vlastními slovy, pohybové ztvárnění dopravních prostředků – pohotové střídání poloh, ovládnutí dechového svalstva, správné držení těla, zapamatování básní a písní s danou tématikou, vystižení jednoduchého tvaru libovolného dopravního prostředku kresbou nebo malbou

Určit znaky jara, rozlišit zimu a jaro, vštípení poznatků o probouzení přírody, konci zimního spánku a příletu stěhovavých ptáků, poznat některé druhy jarních květů, určit jejich barvu, vystihnout jejich podobu malbou, podpora jemné motoriky – trhání, muchlání (koláž – jarní strom), neustálá podpora k řečové aktivitě (řeč samostatná, plynulá a srozumitelná), matemat.představy – umět rozhodnout, zda ve skupině prvky přebývají (pojmy: více, méně, stejně), přiřazováním tvořit dvojice

Poznat druhy domácích zvířat, jejich mláďata, prostředí,kde žijí, užitek pro člověka – samostatné a smysluplné vyjadřování, aktivní použití přídavných jmen („Jaká mohou být zvířata?“), používání kvantifikátorů (všechny, každý, žádný), určení polohy (první, poslední, uprostřed, před, za), samostatný a kultivovaný přednes, poznat a pojmenovat známou píseň podle melodie, kresbou naznačení charakteristických znaků zvířecí figury (starší děti i v pohybu), malba se silným a slabým štětcem, zaplnění plochy sytou barvou, napodobení jednoduchého pohybu podle vzoru – nápodoba domácích zvířat, procvičení poskočného kroku, plazení pod nízkou překážkou, při PH – rychlá reakce na signál

Velikonoce – seznámení s lidovou tradicí a zvyky, malování a zdobení velikonočních kraslic, výroba dárku, přání, návštěva velikonočního trhu, zapamatování básně

Pojmenování členů rodiny a pochopení rodinných vztahů, vysvětlení významu Svátku matek, umět vyjádřit, jaká je naše maminka (užívání přídavných jmen), proč ji máme rádi, co pro nás dělá, výroba dárku pro maminku, zapamatování básně, písně, kultivovaný přednes, orientace v jednoduchém labyrintu (cestička k mamince), poznat práci dospělých, vědět, co dělají rodiče, znát některá povolání, výrobky, seznámit se s prací některých dospělých (exkurse např.Záchranná služba, HZS)

Pojmenovat části svého těla, znát význam ochrany zdraví, vědět, co nám prospívá, co škodí, zdravotně zaměřené činnosti, pojmenování 5ti smyslů, počítat na svém těle, u lékaře, kresba postavy – diagnóza grafického projevu, poznat předměty denní potřeby a jejich účel, vyjmenovat části dne, určit činnosti v různých částech dne, určování prvního a posledního písmene ve slově, rytmizace, počet slabik


_________________________________________________________________________________
Jaké cíle budeme plnit na podzim :

Barevný podzim

1. Dítě a jeho tělo
a) Uvědomění si vlastního těla
b) Koordinace pohybů - ovládání pohybového aparátu
c) Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
d) Rozvoj pohybových a manipulačních dovedností
e) Upevňovat u dětí hygienické a bezpečnostní návyky
f) Koordinovat lokomoci a sladit pohyb s rytmem
g) Vytvořit dostatek pohybových aktivit vedoucích k osvojení
    nových pohybových dovedností
h) Postupně zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony


2. Dítě a jeho psychika

A) Jazyk a řeč
a) Rozvoj receptivních jazykových dovedností - vnímání, porozumění, poslech
b) Zaměřit se na vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo
c) Prohlížení a "čtení" knížek
d) Rozvíjet schopnost dětí pojmenovávat bezprostředně vnímané předměty,
    jevy a činnosti - samostatný řečový projev
e) Samostatně se vyjadřovat - vhodná formulace otázek a odpovědí

B) Porovnávání schopnosti a funkce, myšlenkové operace, 
    představivost a fantazie

a) Podporovat rozvoj vhodných poznávacích citů - radost z objevování,
    zájem a zvídavost
b) Přímé pozorování přírodních jevů - všímat si změn v přírodě a správně
    označovat přírodní jevy a odhalovat podstatné znaky a souvislosti mezi nimi
c) Orientovat se částečně v čase
d) Samostatně a tvořivě využívat přírodní materiály

C) Sebepojetí, city, vůle
a) Uvědomění si vlastní identity
b) Získávat citlivý vztah k přírodě i k sobě
c) Umožňovat dítěti dokončovat činnost v individ. tempu
d) Uplatňovat iniciativu, projevovat stálejší zájmy a snahu
     dosáhnout určitého cíle
e) Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch


3. Dítě a ten druhý

a) Rozvíjet schopnost pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem
b) Posilovat prosociální chování k rodině i mateřské škole
c) Vést děti k ochotě rozdělit se a půjčit si navzájem hračku
d) Postupně uplatňovat své individ. potřeby a přání s ohledem na druhého
e) Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému
f) Rozvoj sociální citlivosti a tolerance


4. Dítě a společnost
a) Postupně začleňovat dítě do kolektivu
b) Vytvářet povědomí sounáležitosti k určitému společenství - třída, rodina
c) Upevňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi
d) Vnímat základní pravidla jednání ve skupině,
    podílet se na nich a řídit se jimi
e) Zacházet šetrně s hračkami


5. Dítě a svět
a) Zaměřit se na přirozené poznávání rozmanitosti prostředí
b) Bezpečně se orientovat v prostředí nejbližšího okolí domova
     a MŠ a prohlubovat vztah dítěte k prostředí, ve kterém žije
c) Vnímat přírodu a její rozmanitost


_____________________________________________

AKTUALITY

Akce v MŠ
21.9.2023 -
Divadlo Šapitó - " Pásmo pohádek kejklíře Jana "

17.10.2023
"Do světa - Trable s příšerou" - vzdělávací program

21.10.2023 do 9:00
Dlabání dýní v MŠ Rosenbauma 622 - všechny 3 naše školky

31.10.2023
Lampiónový průvod - vyhlášení soutěže o nej dýni .

09.11.2023
Divadélko Ondřej " O rytíři a ošklivé dámě aneb jak se stala krásnou" - pohádka

14.12.2023
Vánoční koncert ve školce

22.1.2024 v 16:30
Přednáška s p. učitelkami ze ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků.
Pro všechny 3 MŠ - místo akce : MŠ Rosenbauma

22.01. 2024
Karneval ve školce

19.03. 2024
Malování hrnečků

03.04.2024
Návštěva ZŠ - předškoláci.

14.4. - 19.4.2024
Líhneme kuřátka ve školce

19.5.+20.05.2024
Zápis do ZŠ

22,04,2024
Fotografování ve školce - společná fotografie
MŠ Dříň + MŠ Rosenbauma

23.04.2024
Ukázka výcviku služebních psů
Sokolské hřiště na Dříni.

27.04.2024
Dopolední setkání dětí a rodičů na zahradě MŠ Rosenbauma - natírání plotu, opekání špekáčků, hry na zahradě ......

29.04.2024
Čarodějnická brigáda
MŠ Dříň + rodiče

29.04.2024
Spaní ve školce
MŠ Dříň

09.05.+10.05.2024
Zápis do Mateřské školy
Proběhne v MŠ Rosenbauma 622, Kladno 3 - Dubí
čtvrtek:7:00 - 18:00, pátek: 7:00 - 17:00

19.5.-25.5.2024
Školka v přírodě

13.06.2024
Zahradní bábovková slavnost
MŠ Rosenbauma

Prázdniny pro školní rok
2023/2024

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2023

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2023 - 2.1.2024

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
02.02.2024

* JARNÍ
PRÁZDNINY
26.02. - 03.03.2024

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
28.03.2024

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
29.06. - 01.09.2024

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 702 018 890
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky), 601 375 951 ( včeličky),
720 820 483 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: reditelka.ms@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
Šablony OP JAK pro MŠ Dubí a Dříň
Za podpory města Kladno


HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign