logotyp

Programová nabídka

BAREVNÝ PODZIM


"Život v lese"
  - říjen/listopadStromy, keře a rostliny, plody
Volně žijící zvířata a ptáci
Draci papíráci


Hlavní cíl:
Ochrana přírody a její význam pro náš život


Stromy, keře a rostliny, plody v lese a na mezi

- rozdělení stromů
- rozdíly mezi stromy a keři
- určování některých stromů, keřů a jejich plodů
- význam stromů pro náš život
- výrobky ze dřeva
- důležitost ochrany přírody
- malbou, kresbou aj. vystihnout podobu stromů, keřů

- přiřazování prvků 1-5 (1-10)
- orientace v prostoru, rovině
- pojmy nad, pod, před, za, atd.
- dramatizace pohádky
- vzbuzovat v dětech zájem o knihy
- podněcovat k soustředění při čtení a reprodukci slyšeného textu
- reakce na povel, pokyn, smluvené znamení
- chůze a běh v kruhu, udržení kruhu
- chůze v přírodním terénu se zdoláváním překážek
- určování prvního písmene ve slově
- zapamatování a přednes básně

Volně žijící zvířata 
- poznávání a pojmenovávání
- kde a jak žijí, jejich životní prostředí a způsob života
- odlet ptáků
- zimní spánek
- na základě obrazového materiálu i vlastní zkušenosti
- podporovat vyjadřování celou větou (především u dětí předškolních)
- kresbou, malbou vystihnout tvar těla a charakteristické znaky
- správná technika stříhání a lepení
- orientace v prostoru a rovině
- pohyb ve skupině dětí
- nápodoba pohybu zvířat

Draci papíráci
- znaky podzimu, podzimní činnosti, rozdíl mezi létem a podzimem
- poznávat plody (kaštany, jeřabiny, žaludy, houby aj.)
- jejich využití při pracovních činnostech
- vliv změn počasí na přírodu
- časový sled ročních období, názvy měsíců v roce a dnů v týdnu
- části oblečení a způsob oblékání s ohledem na počasí a roční období
- znalost barev, geometrické tvary, přiřazování k číselné řadě
- báseň a píseň s podzimní tématikou
- zpěv s oporou učitelky, zpívat rytmicky přesně, udržení tempa řeči
- souvislé vyjadřování
- vlastnosti barev, hravě zacházet s barvou, roztírat barvy
- správné držení těla (např. technika - obtiskování listů)
____________________________________________________


Jaké cíle budeme plnit na podzim :

Barevný podzim

1. Dítě a jeho tělo
a) Uvědomění si vlastního těla
b) Koordinace pohybů - ovládání pohybového aparátu
c) Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
d) Rozvoj pohybových a manipulačních dovedností
e) Upevňovat u dětí hygienické a bezpečnostní návyky
f) Koordinovat lokomoci a sladit pohyb s rytmem
g) Vytvořit dostatek pohybových aktivit vedoucích k osvojení
    nových pohybových dovedností
h) Postupně zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony


2. Dítě a jeho psychika

A) Jazyk a řeč
a) Rozvoj receptivních jazykových dovedností - vnímání, porozumění, poslech
b) Zaměřit se na vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo
c) Prohlížení a "čtení" knížek
d) Rozvíjet schopnost dětí pojmenovávat bezprostředně vnímané předměty,
    jevy a činnosti - samostatný řečový projev
e) Samostatně se vyjadřovat - vhodná formulace otázek a odpovědí

B) Porovnávání schopnosti a funkce, myšlenkové operace, 
                                               představivost a fantazie

a) Podporovat rozvoj vhodných poznávacích citů - radost z objevování,
    zájem a zvídavost
b) Přímé pozorování přírodních jevů - všímat si změn v přírodě a správně
    označovat přírodní jevy a odhalovat podstatné znaky a souvislosti mezi nimi
c) Orientovat se částečně v čase
d) Samostatně a tvořivě využívat přírodní materiály

C) Sebepojetí, city, vůle
a) Uvědomění si vlastní identity
b) Získávat citlivý vztah k přírodě i k sobě
c) Umožňovat dítěti dokončovat činnost v individ. tempu
d) Uplatňovat iniciativu, projevovat stálejší zájmy a snahu
     dosáhnout určitého cíle
e) Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch


3. Dítě a ten druhý

a) Rozvíjet schopnost pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem
b) Posilovat prosociální chování k rodině i mateřské škole
c) Vést děti k ochotě rozdělit se a půjčit si navzájem hračku
d) Postupně uplatňovat své individ. potřeby a přání s ohledem na druhého
e) Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému
f) Rozvoj sociální citlivosti a tolerance


4. Dítě a společnost
a) Postupně začleňovat dítě do kolektivu
b) Vytvářet povědomí sounáležitosti k určitému společenství - třída, rodina
c) Upevňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi
d) Vnímat základní pravidla jednání ve skupině,
    podílet se na nich a řídit se jimi
e) Zacházet šetrně s hračkami


5. Dítě a svět
a) Zaměřit se na přirozené poznávání rozmanitosti prostředí
b) Bezpečně se orientovat v prostředí nejbližšího okolí domova
     a MŠ a prohlubovat vztah dítěte k prostředí, ve kterém žije
c) Vnímat přírodu a její rozmanitost


_____________________________________________

 

AKTUALITY

Akce v MŠ
21.9.2023 -
Divadlo Šapitó - " Pásmo pohádek kejklíře Jana "

17.10.2023
"Do světa - Trable s příšerou" - vzdělávací program

21.10.2023 do 9:00
Dlabání dýní v MŠ Rosenbauma 622 - všechny 3 naše školky

31.10.2023
Lampiónový průvod - vyhlášení soutěže o nej dýni .

09.11.2023
Divadélko Ondřej " O rytíři a ošklivé dámě aneb jak se stala krásnou" - pohádka

14.12.2023
Vánoční koncert ve školce


Prázdniny pro školní rok
2023/2024

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2023

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2023 - 2.1.2024

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
02.02.2024

* JARNÍ
PRÁZDNINY
26.02. - 03.03.2024

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
28.03.2024

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
29.06. - 01.09.2024

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 702 018 890
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky), 601 375 951 ( včeličky),
720 820 483 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: ms.rosenbauma@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
Šablony OP JAK pro MŠ Dubí a Dříň
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign